01

ვინ ვართ ჩვენ

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანოა, რომლის საქმიანობის მიმართულებებია:

 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი;
 • ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი;
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური
02

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს ხელმძღვანელობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსი.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსს 6 წლის ვადით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსი უფლებამოსილების განხორციელებისას დამოუკიდებელია და არ ექვემდებარება არც ერთ ორგანოს და თანამდებობის პირს.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსი ხელშეუხებელია. მასზე რაიმე ზემოქმედება ან მის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა აკრძალულია და კანონით ისჯება.

2022 წლის 1 მარტიდან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის უფლებამოსილებას ლელა ჯანაშვილი ახორციელებს.

03

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილეები

ოთარ ჩახუნაშვილი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილის უფლებამოსილებას ოთარ ჩახუნაშვილი ახორციელებს.

04

საქმიანობა

 • პერსონალური მონაცემების დაცვა
 • ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე და სამართალდამცავ სტრუქტურებზე ზედამხედველობა

პერსოანლურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესრულებაზე ზედამხედველობა და მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე კონტროლია. ამ მიზნით სამსახური საქმიანობას ოთხი ძირითადი მიმართულებით ახორციელებს:

 • საჯარო და კერძო დაწესებულებებში მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება);
 • მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა;
 • საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, აგრეთვე ფიზიკური პირებისათვის მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციის გაწევა;
 • საქართველოში მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება.

 

პერსონალურ მონაცმეთა დაცვის სამსახური ახორციელებს ყველა ტიპის ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლს.

05

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური

გადაწყვეტილებები

სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებით შეიქმნა ონლაინ პლატფორმა, სადაც მოქალაქეთა განცხადებების განხილვისა და ინსპექტირებების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებების ნაწილი საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი. მათი მოძიება ვებგვერდის სტუმარს სხვადასხვა კატეგორიის - მაგალითად თარიღის, დავის საგნის, გატარებული ღონისძიების მიხედვით შეუძლია. რეესტრის განახლება ხდება ეტაპობრივად.

ნახე მეტი

06

საჯარო ინფორმაცია

 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების გეგმური შემოწმების (ინსპექტირება) 2022 წლის გეგმა
 • საჯარო ინფორმაცია სამსახურის სტრუქტურისა და საშტატო რიცხოვნობის შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის სტრუქტურა
 • საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი, პირობები და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი
 • ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი და პირობები
 • საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი
07

2021 წლის (იანვარი - დეკემბერი) სტატისტიკა

 • მომართვიანობის რაოდენობა ჯამში:

  • 480

  განცხადებების და შეტყობინებების რაოდენობა:

  • კერძო  დაწესებულება 56%
  • საჯარო დაწესებულება 23%
  • სამართალდამცავი ორგანო  21% 
 • კონსულტაციების რაოდენობა:

  • 3444
 • ინსპექტირების რაოდენობა:

  • ჯამში 125
  • 38  საჯარო დაწესებულება;  58  კერძო ორგანიზაცია და 29 სამართალდამცავი ორგანო;
  • გამოვლინდა  168  სამართალდარღვევა
  • გაიცა  292   დავალება და  33 რეკომენდაცია
 • ტრენინგები და საინფორმაციო შეხვედრები:

  • 1500-მდე მონაწილე
  • 50 შეხვედრა
08

ანგარიშები

 • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის ანგარიში 2021
 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი /2021 წელი, იანვარი-დეკემბერი/
 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი /2021 წელი, იანვარი-ივნისი/
 • ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი /2021 წელი, იანვარი-ივნისი/
 • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის ანგარიში 2020
 • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის ანგარიში 2019
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2018
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2017
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2016
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2015
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2014
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2013