01

ვინ ვართ ჩვენ

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანოა, რომლის საქმიანობის მიმართულებებია:

 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი;
 • ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი;
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური
02

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს ხელმძღვანელობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსი.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსს 6 წლის ვადით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსი უფლებამოსილების განხორციელებისას დამოუკიდებელია და არ ექვემდებარება არც ერთ ორგანოს და თანამდებობის პირს.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსი ხელშეუხებელია. მასზე რაიმე ზემოქმედება ან მის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა აკრძალულია და კანონით ისჯება.

2022 წლის 1 მარტიდან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის უფლებამოსილებას ლელა ჯანაშვილი ახორციელებს.

03

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილეები

ოთარ ჩახუნაშვილი
გელა გელაშვილი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილეების უფლებამოსილებას ოთარ ჩახუნაშვილი და გელა გელაშვილი ახორციელებენ. 

04

საქმიანობა

 • პერსონალური მონაცემების დაცვა
 • ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე და სამართალდამცავ სტრუქტურებზე ზედამხედველობა

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესრულებაზე ზედამხედველობა და მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე კონტროლია. ამ მიზნით სამსახური საქმიანობას ოთხი ძირითადი მიმართულებით ახორციელებს:

 • საჯარო და კერძო დაწესებულებებში მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება);
 • მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა;
 • საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, აგრეთვე ფიზიკური პირებისათვის მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციის გაწევა;
 • საქართველოში მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება.

 

პერსონალურ მონაცმეთა დაცვის სამსახური ახორციელებს ყველა ტიპის ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლს.

05

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური

გადაწყვეტილებები

ონლაინ პლატფორმა, სადაც მოქალაქეთა განცხადებების განხილვისა და ინსპექტირებების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებების ნაწილი საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი. მათი მოძიება ვებგვერდის სტუმარს სხვადასხვა კატეგორიის - მაგალითად თარიღის, დავის საგნის, გატარებული ღონისძიების მიხედვით შეუძლია. რეესტრის განახლება ხდება ეტაპობრივად.

ნახე მეტი

06

საჯარო ინფორმაცია

 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის სტრუქტურა
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა
 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების გეგმური შემოწმებების 2024 წლის გეგმა
 • 2023 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ /2022 წლის 11 დეკემბერი - 2023 წლის 10 დეკემბერი/
 • საჯარო ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ /2023 წლის 01 იანვარი - 2023 წლის 31 დეკემბერი/
 • 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში
 • საჯარო ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ ინფორმაცია 2023 წლის ბიუჯეტისა და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის სტრუქტურა / 2024 /
 • საჯარო ინფორმაცია სამსახურის სტრუქტურისა და საშტატო რიცხოვნობის შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში /2023 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით/
 • საჯარო ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ /2023 წლის 01 იანვარი - 2023 წლის 30 სექტემბერი/
 • საჯარო ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ /2023 წლის 01 იანვარი - 2023 წლის 30 სექტემბერი/
 • 2023 წლის მესამე კვარტლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ /2023 წლის 1 ივლისი - 2023 წლის 30 სექტემბერი/
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში სტაჟირების გავლის შესახებ განაცხადი
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ
 • 2023 წლის მეორე კვარტლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ /2023 წლის 1 აპრილი - 2023 წლის 30 ივნისი /
 • საჯარო ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ /2023 წლის 01 იანვარი - 2023 წლის 30 ივნისი/
 • საჯარო ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ / 2023 წლის 01 იანვარი - 2023 წლის 30 ივნისი /
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში /2023 წლის 31 ივნისის მდგომარეობით/
 • ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ (2023 წლის I კვარტალი)
 • ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (2023 წლის I კვარტალი)
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში /2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით/
 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების გეგმური შემოწმების (ინსპექტირება) 2023 წლის გეგმა
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში / 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით/
 • საჯარო ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ /2022 წლის 01 მარტიდან - 2022 წლის 31 დეკემბერი/
 • საჯარო ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ /2022 წლის 01 მარტი - 2022 წლის 31 დეკემბერი/
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის სტატისტიკა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ 2022 წლის 1 ოქტომბიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის სტატისტიკა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ 2022 წლის 1 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით
 • საჯარო ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ /2022 წლის 01 იანვარი - 2022 წლის 30 სექტემბერი/
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში /2022 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით/
 • საჯარო ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ /2022 წლის 30 ივნისის ჩათვლით/
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის სტატისტიკა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ /2022 წლის 11 დეკემბერი - 2023 წლის 31 მარტი/
 • ანგარიში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ /2022 წლის 1 მარტი - 2022 წლის 10 დეკემბერი/
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის მიერ 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში /2022 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით/
 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების გეგმური შემოწმების (ინსპექტირება) 2022 წლის გეგმა
 • საჯარო ინფორმაცია სამსახურის სტრუქტურისა და საშტატო რიცხოვნობის შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის სტრუქტურა
 • საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი, პირობები და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი
 • ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი და პირობები
 • საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი
07

2023 წლის (იანვარი-დეკემბერი) სტატისტიკა

 • მომართვიანობის რაოდენობა ჯამში:

  • 526 

  განცხადებების და შეტყობინებების რაოდენობა:

  • კერძო  დაწესებულება 350 (66%)
  • საჯარო დაწესებულება 120 (23%)
  • სამართალდამცავი ორგანო  56 (11%)
 • კონსულტაციების რაოდენობა:

  • 5106
 • ინსპექტირების რაოდენობა:

  • ჯამში 192
  • გეგმური 78 (41%); არაგეგმური 114 (59%)
  • გამოვლინდა  267 სამართალდარღვევა
  • გაიცა  469 დავალება და რეკომენდაცია
 • ტრენინგები და საინფორმაციო შეხვედრები:

  • 3160 -მდე მონაწილე
  • 62- შეხვედრა
08

ანგარიშები

 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის 2023 წლის საქმიანობის სტატისტიკა
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის 2023 წლის 9 თვის საქმიანობის სტატისტიკა
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის 2023 წლის 6 თვის საქმიანობის სტატისტიკა /იანვარი-ივნისი/
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის 2022 წლის 9 თვის საქმიანობის სტატისტიკა / მარტი-ნოემბერი/
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის 2022 წლის 6 თვის საქმიანობის სტატისტიკა / მარტი-აგვისტო/
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის 2022 წლის 4 თვის საქმიანობის სტატისტიკა / მარტი-ივნისი/
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის სტატისტიკა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ - 30.06.2022
 • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის ანგარიში 2021
 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი /2021 წელი, იანვარი-დეკემბერი/
 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი /2021 წელი, იანვარი-ივნისი/
 • ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი /2021 წელი, იანვარი-ივნისი/
 • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის ანგარიში 2020
 • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის ანგარიში 2019
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2018
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2017
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2016
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2015
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2014
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2013