კანონმდებლობა

 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ბლანკების ნიმუშების დამტკიცების შესახებ
 • ბლანკების ფორმები
 • განაცხადის ფორმა პერსონალურ მონაცემთა სხვა სახელმწიფოს ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციისათვის გადაცემის თაობაზე
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის დისციპლინური წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შესწავლის წესის დამტკიცების შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების მქონე ქვეყნების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პირობებისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება პერსონალურ მონაცემთა სხვა სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციისათვის გადაცემის თაობაზე ნებართვის გაცემის წესის და პერსონალურ მონაცემთა სხვა სახელმწიფოს ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციისათვის გადაცემის თაობაზე განაცხადის ფორმის დამტკიცების შესახებ
 • სპეციალური წარმომადგენლის სარეგისტრაციო განაცხადის ფორმა
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახე
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის მიერ სპეციალური წარმომადგენლის რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში სტაჟირების გავლის შესახებ განაცხადი
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების წესისა და ოდენობების დამტკიცების შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება ,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შენახვის, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის 2022 წლის 18 მარტის №08 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის მიერ სპეციალური წარმომადგენლის რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება მონაცემთა დაცვაზე ზეგავლენის შეფასების ვალდებულების წარმომშობი გარემოებების დადგენის კრიტერიუმებისა და შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება დამუშავებისთვის პასუხისმგებელ პირთა და დამუშავებაზე უფლებამოსილ პირთა წრის განსაზღვრის შესახებ, რომლებსაც არ აქვთ ვალდებულება დანიშნონ ან განსაზღვრონ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ბრძანება ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებებისთვის მნიშვნელოვანი საფრთხის შემცველი ინციდენტის განსაზღვრის კრიტერიუმებისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურისთვის ინციდენტის შეტყობინების წესის დამტკიცების შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს ახალი კანონი
 • საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის დებულება
 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შესწავლის წესი
 • პერსონალურ მონაცემთა საერთაშორისო გადაცემის წესი და განაცხადის ფორმა
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების მქონე ქვეყნების ნუსხა
 • საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 • საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონი
 • საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ
 • ბრძანება - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შენახვის, გამოყენებისა და აღრიცხვა - ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი, პირობები და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმი (ცვლილება)
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმი
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის დისციპლინური წარმოების წესი
 • “პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი, ზედამხედველობით ორგანოებთან და მონაცემთა ტრანსსასაზღვრო გადადინებასთან დაკავშირებით" - ევროპის საბჭოს კონვენცია
 • კონვენცია პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ
 • ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაცია (GDPR) - ქართული თარგმანი ((EU) 2016/679)
 • ევროკავშირის 2016 წლის დირექტივა საპოლიციო სექტორში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ
 • ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია