რეკომენდაციები

რეკომენდაციები

რეკომენდაცია - პერსონალური მონაცემების დამუშავება დისტანციური სწავლების პროცესში

რეკომენდაცია- პერსონალური მონაცემების დაცვა ონლაინ ვაჭრობის პროცესში

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გადაწყვეტილებები - მონაცემთა დამუშავება შრომით ურთიერთობებში

ვიდეოთვალთვალის განხორციელების წესი

თვითშეფასების კითხვარი კერძო და საჯარო დაწესებულებებისთვის

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გადაწყვეტილებები - არასრულწლოვანთა მონაცემების დამუშავება